گالری گردی هنرنیوز/ گالری آران
گزارش تصویری هنرنیوز از نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه» در گالری آران. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۳
کد خبر: 79918
 
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
نمایشگاه نقاشی نوگل مظلومی با عنوان «هزار و سیصد و شصت ساعت و بیست و یک دقیقه»
Share/Save/Bookmark