نشست خبری جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۰
کد خبر: 78536
 
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
نشست خبری چهاردهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
Share/Save/Bookmark